Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

DS97 Verkiezingsprogramma 2018-2022

Denken in Oplossingen, Dat Doen we Samen!

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van DS97 voor de periode 2018-2022. De afgelopen raadsperiode maakte DS97 vanaf september 2015 deel uit van de coalitie met CDA en VHL. Veel punten uit het vorige verkiezingsprogramma van DS97 zijn overgenomen in het coalitieprogramma ‘Samen maken we de toekomst’. Zo zijn in alle Landerdse kernen lokale initiatieven opgezet die een boost geven aan saamhorigheid en het nemen van regie voor de leefbaarheid in eigen kern, waarbij wordt gedacht in oplossingen en niet in problemen.

De toekomstbestendigheid van de buitensportverenigingen is onderzocht en er is/wordt in de accommodaties geïnvesteerd. DAW/EMOS krijgt een tweetal kunstgrasvelden voor korfbal en een half kunstgrasveld voor (jeugd)voetbal. VCO beschikt inmiddels over nieuwe kleedlokalen en plannen voor een nieuwe sport- en spelaccommodatie in Reek worden steeds concreter. Ook komt er een stimuleringsfonds voor overige sportverenigingen en jeu-de-boulesvereniging Le Jeteur heeft nu, na jaren wachten, een eigen locatie op het oude EMOS-terrein.

In de kernen van onze gemeente wordt zichtbaar dat ook hier aan de toekomst gewerkt wordt. De recreatieve potentie van De Maashorst is verder versterkt door aansluiting op de Zuiderwaterlinie en de Peelrandbreuk. Daar komt bij dat de ontwikkelingen in en rond De Maashorst de (recreatie)ondernemers enthousiast hebben gemaakt en daarom investeren zij flink in hun aanbod. De kwaliteit van dit aanbod wordt alsmaar beter en draagt zo bij aan de ambitie om meer bezoekers te trekken naar De Maashorst. Op deze manier wordt dit natuurgebied ook economisch steeds belangrijker voor onze gemeente en de regio. Deze ontwikkelingen worden dan ook zeer toegejuicht door DS97.

Ondanks de zeer grote investeringen in onze kernen is de toename van de lastendruk voor onze inwoners beperkt gehouden. Deze investeringen zorgen ervoor dat Schaijk, Reek en Zeeland leefbare dorpen zijn, waar het ook over 20 jaar nog prettig wonen, recreëren en werken is. DS97 hanteert nog altijd de lijfspreuk ‘Dat Doen we Samen!’ en beschouwt deze niet slechts als een wens, maar vooral ook als een noodzaak.

Voor een heldere beeldvorming vindt u hierna de speerpunten die het verkiezingsprogramma van DS97 voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vormen.


Opschaling gemeente Landerd

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022. Dit zou betekenen dat de volgende verkiezingen in de nieuwe gemeente gehouden gaan worden.

Dan rijst de vraag: gaat de gemeente Landerd in zijn geheel naar Uden of (deels) naar Oss? DS97 wil weten waar we als Schaijk en natuurlijk als Landerd het best mee af zijn. Welk scenario levert onze inwoners, ons verenigingsleven, onze maatschappelijke organisaties en ons bedrijfsleven het meest op?

Maar minstens zo belangrijk: waar kiezen de inwoners voor? Hun stem moet worden gehoord!

DS97 wil de burgers van Landerd – en in elk geval die van Schaijk en Reek – de kans geven hun voorkeur (voor samengaan met Oss of Uden) uit te spreken. Dat Doen we Samen! Direct na de verkiezingen wordt dan onder het motto ‘Waarmee zijn we het best gediend en wat willen de inwoners?’ besloten tot fusie van geheel of gesplitst Landerd met Oss of Uden.

Voorzieningenniveau

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. Voor DS97 betekent dit concreet dat wij fors willen inzetten op de instandhouding en mogelijk verhoging van dat niveau. Omdat we weten dat ook de inwoners hier veel waarde aan hechten, zal dit onderwerp wat ons betreft belangrijk zijn bij een toekomstige fusie. Dat Doen we Samen!

ACTIEPUNTEN DS97:

 • Financiële bijdrage beschikbaar stellen uit stimuleringsfonds/duurzaamheidsfonds voor diverse sport- en spelverenigingen in Schaijk en de andere twee kernen.
 • Jeugdvoorzieningen creëren voor alle drie de dorpen (georganiseerd en ongeorganiseerd).
 • Goedlopende dorpshuizen realiseren binnen alle kernen. Stimulering en ondersteuning vanuit de gemeente voor eigen activiteiten en ontwikkeling.
 • Activiteiten wat betreft het verenigingsleven stimuleren en eigen initiatief steunen.
 • Ruime mogelijkheden stimuleren voor midden- en kleinbedrijf en winkels in de centra, waarbij leegstand dient te worden voorkomen door ruimte te bieden voor ruime of alternatieve benutting.
 • Ouderen kansen bieden om deel te nemen aan sport, spel en ontspanning.
 • Onze centra goed toegankelijk houden/maken voor iedereen. Bij de herinrichtingen dient veel aandacht uit te gaan naar de aanleg van stoepen, fietsen, wandelpaden en voldoende parkeergelegenheid.

Wonen, ruimtelijk beleid, ondernemen en natuur

DS97 wil alles op alles zetten om voldoende woningen te bouwen in Schaijk, Reek en Zeeland. Hierbij spannen we ons extra in voor betaalbare huur- en koopwoningen voor zowel jongeren en starters als ouderen. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid onze jongeren kansen te bieden om in eigen dorp te blijven wonen en senioren de gelegenheid te geven in hun eigen dorp wonen te combineren met zorg (op maat). Dat Doen we Samen!

Als het gaat om ruimtelijk beleid en ondernemen vindt DS97 dat er dient te worden gedacht in oplossingen en niet in problemen. Dit betekent dat er op een flexibele en duurzame manier moet worden omgegaan met bestaande en nieuwe bedrijfs- en woonlocaties in het binnen- en buitengebied. Er is behoefte aan voldoende bedrijventerreinen, passend bij de schaal van onze dorpen. Bovendien moeten bestaande ondernemingen kunnen rekenen op een constructieve en positieve benadering.

De Maashorst is een natuurgebied met veel potentie op recreatief, toeristisch en economisch vlak. DS97 is van mening dat op deze drie vlakken nog veel te ontwikkelen valt en geeft ondernemers, met inachtneming van behoud van dit prachtige stuk natuur, graag de ruimte hun kansen hier te benutten.

ACTIEPUNTEN DS97:

 • Inzetten op jaarlijks minimaal 20 starterswoningen onder de € 200.000 en op bouwkavels voor eigenbouw.
 • Initiatieven stimuleren en steunen om te komen tot woonvoorzieningen (koop én huur) voor senioren waarin wonen en zorg kunnen worden gecombineerd: woonhofjes. Wellicht kan erfpacht hier mogelijkheden bieden.
 • Oude bedrijfslocaties omvormen tot nieuwe bestemmingen zoals woonlocaties (in of grenzend aan het binnengebied).
 • Oude agrarische gebouwen zinvol hergebruiken, voormalige boerderijen laten splitsen in meerdere woningen en perspectiefvolle alternatieven bieden aan agrariërs die stoppen.
 • De mogelijkheid creëren om oude bedrijfslocaties (bij de provincie) in te ruilen voor nieuwe mogelijkheden voor bedrijfslocaties (op andere plekken).
 • Agrariërs de nodige ruimte geven om goed en verantwoord te kunnen ondernemen, aangezien zij naast ondernemers ook rentmeesters van ons buitengebied zijn. Uiteraard kunnen hierbij geen concessies worden gedaan aan de gezondheid van mens en dier.
 • Ondernemers de ruimte geven voor duurzame ontwikkeling die de aantrekkelijkheid van De Maashorst vergroot en waardoor de recreatieve, toeristische en daarmee economische waarde voor Landerd toeneemt. Wel dienen hierbij de maat en hoeveelheid te worden bewaakt.
 • De vrije toegankelijkheid van De Maashorst handhaven. We onderkennen hierbij de aantrekkingskracht van de wisent, maar kiezen wél voor omheinde leefgebieden voor de dieren. Zo hoeven mensen niet bang te zijn voor onverwachte ontmoetingen.
 • Het Moesbos in Schaijk omvormen tot een meer gecontroleerd, toegankelijker, gebruiksvriendelijker en beter te onderhouden dorpspark.
 • In de centra voorzieningen aanleggen voor opvang van overlast door hondenpoep (automaten voor poepzakjes en meer opruimplekken).

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 is van mening dat de gemeente ervoor moet waken niet overal pasklare oplossingen voor te bedenken. Ze zou in Schaijk (en Reek en Zeeland) juist het ontstaan van een oplossingsgerichte cultuur moeten stimuleren en faciliteren, waarbinnen problemen en vraagstukken kunnen worden besproken, aangepakt en opgelost. De zelfredzaamheid van de burger met als motto ‘Schaijk Staat Sterk in Eigen Kracht’. Alleen op die manier kan de leefbaarheid worden gegarandeerd en kunnen we ook na een herindeling onze eigen toekomst bepalen. De Zorgcoöperatie Schaijk is een uitstekend voorbeeld van die kracht. Reek en Zeeland kennen op dit gebied ieder hun eigen ontwikkelingsroute, passend bij de lokale situatie en betrokkenheid van burgers.

ACTIEPUNTEN DS97:

 • De doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp, verder steunen en stimuleren (waarbij niet te veel gekaderd wordt door de gemeente).
 • Een cultuuromslag binnen het gemeentelijk denken realiseren.

Verkeer

In en om Schaijk zijn de laatste jaren door diverse ontwikkelingen situaties ontstaan waarvan men kan zeggen dat ze verkeersoverlast opleveren en de verkeersveiligheid aantasten. Aan de Korte Louwstraat zijn meer woningen gebouwd. Ook aan de Scheisestraat en Louwstraat staan veel woningen en naast het scoutinggebouw bevinden zich diverse recreatieve voorzieningen. Bedrijventerrein Louwstraat is fors gegroeid en dat leidt tot veel (vracht)verkeer en (een gevoel van) onveiligheid. Zo zijn er op het gebied van verkeer nog meer voorbeelden van situaties te noemen waarin DS97 graag verandering ziet.

ACTIEPUNTEN DS97:

 • De provincie ervan overtuigen dat er een aansluiting van het bedrijventerrein dient te komen op Rijksweg N324 via een weg door het bos. Met nee nemen we geen genoegen!
 • Zorgen dat op korte termijn de onveilige fietsoversteekplaats op de Runstraat richting Herperduin wordt aangepakt. Het is zaak om hiervoor in overleg met Oss tot een veilige oplossing te komen.
 • De toegangen tot Schaijk langs de Runstraat (vanaf Herperduin) en Schutsboomstraat (vanaf de N324) inrichten als echte 30 kilometerzones.
 • De verkeersoverlast in de Molenaarstraat (Zandstraat) oplossen door in overleg met (en met financiële steun van) ondernemers te komen tot een nieuwe ontsluiting.
 • Ook buiten de centra zorgen voor meer voetgangersvoorzieningen.

Sociaal domein/zorg

Steeds meer zorgtaken komen op het bordje van de gemeente te liggen. DS97 is van mening dat alle inwoners mee moeten kunnen doen. Zoals gezegd (onder punt 4) pleiten wij voor stimulering van zelfredzaamheid en de doe-democratie, maar daar waar de burger ondersteuning nodig heeft (om te kunnen participeren) dient deze beschikbaar en toegankelijk te zijn. Zorg en ondersteuning moeten in deze context breed worden opgevat. Dit houdt in dat ze gerealiseerd kunnen worden met betaalde voorzieningen, maar ook door middel van vrijwillige inzet. Dat Doen we Samen!

ACTIEPUNTEN DS97:

 • Laagdrempelige Wmo-voorzieningen op maat (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp) beschikbaar stellen aan onze burgers en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de mogelijkheden geven om zijn taak goed uit te voeren.
 • Zorgen voor goede mantelzorgvoorzieningen en de mantelzorgers ondersteunen in de vervulling van deze rol.
 • De beleidskaders omtrent wat ‘goede mantelzorgvoorzieningen’ zijn, formuleren aan de hand van input van de mantelzorgers zelf.
 • Activiteiten in verband met de Dag van de Mantelzorg stimuleren, ook gericht op jonge mantelzorgers.
 • De individuele inkomenstoets verhogen naar 120%.
 • Extra aandacht besteden aan de jeugd (binden en boeien in Landerd) en degenen die dreigen te ontsporen zo snel mogelijk professioneel begeleiden.
 • Een gerichte opdracht formuleren voor jongerenwerkers om samen met de jongeren een plan te maken: niet denken voor, maar denken met!
 • Zorgen voor verscherpte controles BOA/politie in de buurt van de JOP.
 • ‘Positieve gezondheid’ stimuleren en daar waar ondersteuning nodig is (bijv. aan Q-koortspatiënten) die ook faciliteren.
 • Zorg- en welzijnsinstellingen (o.a. Jeugdhulp en ONS welzijn) waarmee de gemeente Landerd een overeenkomst heeft, stimuleren om op maat voorzieningen te leveren en wachtlijsten te beperken. De gemeente dient hierbij toe te zien op de uitvoering.
 • Zorgcoöperaties ondersteunen en stimuleren, maar vooral faciliteren zonder versterking van regelgeving.

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap